Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Skierbieszowski Park Krajobrazowy (utworzony w 1995 roku) obejmuje większą, zachodnią część działów Grabowieckich i liczy łącznie 35.488 ha, a wraz z otuliną - 47.967 ha. Park leży na skałach górnej kredy, przykrytych grubą, kilkunastometrową warstwą lessu.  Teren Parku jest bardzo silnie urzeźbiony, pocięty wąwozami (jako, że skała ta jest wrażliwa na erozję). Miejscami woda spłukała tak wiele lessu, ze odsłoniła kredową skałę. W krajobrazie dominują pola uprawne (z plantacjami porzeczek i, coraz rzadziej, chmielu), ale około kilkunastu procent powierzchni zajmują lasy, przede wszystkim buczyna, której północno - wschodnią granicą są Działy Grabowieckie.

Lasy bukowe (widoczne także w logo Skierbieszowskiego PK) mają się na lessowych glebach bardzo dobrze - nie są tutaj niczym niezwykłym drzewa o nawet 30 metrowej wysokości. Popularne są też grab    i jawor. Na słonecznych zboczach występują fragmenty świetlistych dębów. Prawie wcale nie ma tu często występujących na innych teranach lasów sosnowych. Na silnie urozmaiconym lessowym terenie często występują murawy kserotermiczne z ciepłolubnymi gatunkami roślin stepowych. Świat zwierzęcy w parku jest raczej ubogi, wynika to przede wszystkim ze stosunkowo małej ilości wód i lasów. Z ptaków występują tu m.in.: orlik krzykliwy i dzięcioł średni.

 Na terenie parku leżą dwa rezerwaty:

"Głęboka Dolina" to duży (290 ha) rezerwat leśno-krajobrazowy, położony przy północno-wschodniej granicy Skierbieszowskiego parku krajobrazowego, obok wsi Bończa. Rezerwat chroni buczynę porastającą wąwozy i zbocza pagórów.

Drugi z rezerwatów, „Broczówka” , liczy 6 ha i chroni zbiorowiska kserotermiczne z rzadkimi  roślinami stepowymi (z fragmentem grądu i świetlistej dąbrowy). Park ten, jako że leży na położonym nad doliną Wolicy wzgórzu (zwanym „Łysą Górą”), jest doskonałym punktem widokowym na leżący u stóp góry zalew i wieś Broczówka oraz na Skierbieszów - „stolicę” Parku Krajobrazowego.

Tak się wygodnie dla turystów złożyło, że miejscowości położone obok rezerwatów (Skierbieszów, a zwłaszcza Bończa), skupiają najciekawsze zabytki architektury na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Inne ciekawe pod tym względem miejscowości to Surhów i Orłów Murowany.

Artykuły powiązane