Ciemięga

Najpiękniejszą dolina rzeczną w rejonie Lublina jest niewątpliwie dolina Ciemięgi. Rzeka  w górnym odcinku (od źródeł w Motyczu) płynie początkowo w kierunku północno-wschodnim, ale już po kilku kilometrach, w rejonie Sadurek, zawraca szerokim łukiem na północny zachód, a potem na zachód, by utrzymać ten kierunek przez większość swojego biegu, aż do ujścia do Bystrzycy. Przez około połowę swojego biegu płynie więc równolegle do obwodnicy Lublina, kilka kilometrów na północ on niej. W Jastkowie, w połowie długości, Ciemięga przepływa pod trasą Lublin-Warszawa i mniej więcej od tego miejsca dolina zaczyna zmieniać charakter - pagórki po obu stronach doliny zbliżają się do siebie, ich brzegi stają się bardziej strome, pojawiają się dopływy -źródła, bieg rzeki przyspiesza. Około 4 km na zachód od Jastkowa rozpoczyna się granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Ciemięgi, który obejmuje obszar doliny aż do ujścia.

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu przeważa krajobraz rolniczy, z podmokłymi łąkami na dnie doliny oraz ciepłolubną roślinnością na zboczach. Częste są niewielkie, ale bogate gatunkowo grądy i łęgi. Żyją tu liczne gatunku ptaków, płazów, spotkać można też żmiję zygzakowatą. Rzeka zaliczana jest do krainy pstrąga i lipienia, występuje w niej także płoć i kleń.

W Jakubowicach Konińskich (tuż przy trasie Lublin- Krasienin) mieści się pięknie odrestaurowany dwór obronny. Murowany budynek pochodzi z XVI wieku, a powstał na miejscu jeszcze wcześniejszego, drewnianego. Budowla służyła obronie przeprawy przez rzekę. Budynek o pięknej, prostej bryle w mieści w sobie restaurację i hotel.

Poniżej Jakubowic znajduje się miejscowość Dys z jedną z najstarszych parafii w lubelskim. Pierwszy, drewniany kościół ufundował w 1381 roku Gabriel Górka. Obecny, murowany, stanął w połowie XVI wieku, później był znacznie przebudowany.

W Ciecierzynie rzeka przepływa pod szosą i linia kolejową z Lublina do Lubartowa, a około 5 km dalej Ciemięga uchodzi do Bystrzycy.

Ok. dwóch kilometrów przed ujściem, w Łysakowie, dolinę rzeki Ciemięgi opuszcza szlak niebieski (który prowadził wzdłuż rzeki praktycznie przez całą długość Obszaru Chronionego Krajobrazu). Szlak skręca na południowy wschód, w górę Bystrzycy (i w stronę Lublina) do miejscowości Jakubowice Murowane. W tej pięknie położonej nad brzegiem Bystrzycy wsi (a częściowo dzielnicy - przebiega tędy granica administracyjna miasta Lublina) znajdują się ruiny XVI wiecznego zamku Tęczyńskich, niestety bardzo mocno przebudowanego (w pałac) w XIX wieku (dobudowano wtedy wieżę). Zamek obecnie jest w odbudowie, nieudostępniony do zwiedzania.

Artykuły powiązane