Obszar Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór"

„Kozi Bór” to utworzony w 1990 roku obszar chronionego krajobrazu, leżący w południowej części Wysoczyzny Lubartowskiej, na zachód od Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego oraz na północ i wschód od trasy Lublin - Warszawa.  Na północnym zachodzie sięga Żyrzyna, na południu Kurowa i Markuszowa, od zachodu sięga Samoklęska.

Łączna powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” wynosi 128 km.  2/5 tego terenu jest porośnięte lasami - skupiają się one głownie w północno-zachodniej części (rejon Żyrzyna) oraz przeciwległej, wschodniej części, przylegającej do Lasów Kozłowieckich. Lasy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” to przede wszystkim bory mieszane i bory świeże z dębem bezszypułkowym, świetliste dąbrowy, oraz zbiorowiska grądowe, bory bagienne, olsy i łęgi porastające równinę morenową w dorzeczu rzek Mininy na wschodzie i Kurówki na zachodzie. Najsłabiej zalesiona jest część centralna tego obszaru, która jest pewnego rodzaju łącznikiem miedzy tymi dwoma obszarami leśnymi i dzięki której ma on wydłużony, szeroki na końcach i wąski w środkowej części, kształt.

Połowę Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” stanowią tereny użytkowane rolniczo (przede wszystkim w centralnej części OchK). Na pozostały obszar składają się głównie łąki, a w mniejszej części torfowiska oraz (tylko 0,7 procenta powierzchni OChK) wody. Główne jeziora to Duży Ług oraz Rejowiec, oba położone obok siebie w centralnej części OchK, na północny zachód od Woli Przybysławskiej, mniej więcej w połowie odległości miedzy Markuszowem a Abramowem. Duży Ług to rzeczywiście, jak sugeruje nazwa, jezioro spore, ale prawie w całości porośnięte trzcinami i szuwarami. Drugie, mniejsze jezioro – Rejowiec, zwane też Orlicz, jest bardziej malownicze i łatwiej dostępne, ale tu również są pewne ograniczenia z korzystania z tego miejsca, jako że  Jezioro Rejowiec stanowi użytek ekologiczny (o czym informuje umieszczona przy brzegu tablica informacyjna.  Oba jeziora można obejrzeć na filmach dostępnymi pod tymi linkami:

Film 1

Film 2

Przez tereny   Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”  wytyczono piesze i rowerowe szlaki, (z reguły o bardzo niewielkiej deniwelacji, jako że tereny te są raczej nizinne) . Szlaki rowerowe mają zostać połączone w jedną całość.

Artykuły powiązane